CAPEX VS. OPEX

Inom ekonomisk förvaltning används två termer för att klassificera kassaflödet: kapitalutgifter (CAPEX) och driftskostnader (OPEX). Men vad är då skillnad mellan dessa två beteckningar? I denna artikel reder vi ut detta.

Vad är CAPEX?

Kapitalutgifter, CAPEX, är den finansiering som används av företag för att investera i nya anläggningstillgångar eller uppgradera de befintliga. I huvudsak finns två typer av CAPEX: underhållskostnader, vilket innebär att ett företag köper tillgångar som förlänger livslängden på befintliga tillgångar, och expansionskostnader, vilket är investeringar i tillgångar som ska få verksamheten att expandera.

Det är viktigt att vara införstådd med att pengar som läggs på reparation eller fortlöpande, normalt underhåll av tillgångar inte räknas som CAPEX och ska redovisas i balansräkningen för den period de har spenderats.

Till skillnad från andra investeringar, som forskning och utveckling och marknadsföring, redovisas inte kapitalutgifter direkt som en kostnad. Istället tillämpas avskrivning över tid för fastigheter, anläggningar och utrustning som har förvärvats som kapitalutgifter.

Hur stora kapitalutgifter ett företag har beror ofta på inom vilken bransch det är verksamt. Några av de mest kapitalintensiva branscherna med högst nivåer av kapitalutgifter är inom oljeborrning och oljeproduktion, telekom, tillverkning och allmännyttiga tjänster.

Vad är OPEX?

Driftskostnader, eller OPEX, är de återkommande kostnaderna för en produkt, ett system eller företag. Detta innefattar bland annat kostnader för anställda och anläggningskostnader som hyra.

Enkelt sagt är APEX större investeringar i produkter som visas i balansräkningen och skrivs av över tillgångens livslängd, vanligen 3 år, medan OPEX redovisas i resultaträkningen som löpande kostnader.

Viktiga skillnader

En viktig skillnad är att driftskostnader är bättre lämpade för företag som förutser en snabb tillväxt eller förändringar i kraven på teknik. Här är ett enkelt exempel: ”När du har köpt en kapitalvara, som exempelvis en bil, får du sedan nöja dig med den. Du måste ändå betala finansbolaget varje månad även om den inte längre känns spännande att äga. Om du däremot hyr en bil behöver du bara betala för den så länge du vill använda den, och när du har betalat för användningen har du inga fler ekonomiska förpliktelser för den.”

Vilken betalningsplan ska jag välja?

Beslutet att välja OPEX istället för CAPEX (eller tvärtom) som ett sätt att bedöma utgifterna för teknik bör baseras på en god förståelse för den roll kapitalutgifter har i ditt företag. Många företag har ett begränsat kapital tillgängligt för investeringar. Eftersom kapitalinvesteringarna är begränsade vill många företag ofta rikta investeringarna mot intäktsgenererande aktiviteter. Därför föredrar många företag att exempelvis hyra maskiner snarare än köpa dem, för att undvika att binda upp värdefullt kapital.

Det är lätt att förstå varför alla initiativ som lovar att minska kapitalinvesteringen och istället omvandla den till smidigare driftskostnader ter sig mycket attraktivt för den verkställande ledningen. Driftskostnader ger ditt företag möjlighet att:

  • Anta ett kortsiktigare tankesätt gällande utgifter, vilket snabbar på budgetprocessen
  • Skapa nya investeringsmöjligheter i verksamheten eftersom kapitalet inte längre är uppbundet i stora initiala investeringar
  • Fördela kassaflödet
  • Endast betala för den kapacitet som för närvarande krävs och ändra omfattningen när kraven ändras.

 

 

Till artikelsidan